OCLUSIÓ Y ATM

La ATM és una articulació bicondilar que relaciona la mandíbula amb el crani. La seva interacció amb l’oclusió dentaria fa possible les funcions masticatories, de deglució i de fonació. Un alt percentatge de població presenta alguna alteració funcional del sistema masticatori.

Per diagnosticar l’existència i el grau d’importància de la disfunció de la ATM s’estudia l’historial del pacient i es realitzen diferents estudis clínics i proves complementàries per recomanar finalment la teràpia més adequada. Aquesta inclou diferents tècniques que s’indicaran de forma específica segons la patologia.